Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Fremmedsprog, forandring og forankring

En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt

"Hvordan motiverer vi eleverne og giver dem de bedste betingelser for at lære fremmedsprog?" En del af svaret er løbende fremmedsprogsdidaktisk opkvalificering af fremmedsprogslærerne og en styrkelse af samarbejdet mellem sproglærere og mellem skole og kommune. 

Denne rapport omhandler pilotprojektet Fremmedsprog, forandring og forankring (2021-2023 – støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Folkeskoledonationen), som havde til formål på pilotbasis at udvikle og afprøve et lokalt forankret koncept for fagdidaktisk kompetenceudvikling af fremmedsprogslærere. 

Projektet hviler på en antagelse om, at styrkede fremmedsprogsdidaktiske kompetencer hos sproglærerne sammen med øget samarbejde mellem disse bidrager til en bedre og mere motiverende sprogundervisning, hvor eleverne tydeligt oplever sammenhæng og progression og opnår stærke fremmedsprogskompetencer.

Projektet er gennemført med deltagelse af mere end 20 grundskoler i fem kommuner på tværs af landet. 

Vidensnotater Flersprogethed Sprogstrategisk arbejde Engelsk Fransk Tysk Grundskole Fremmedsprogsdidaktik Kompetenceudvikling Didaktisk udvikling Sprogfagsvejleder Læringsfællesskaber

Relateret materiale

Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget fransk
August 2020

Relaterede emner

Flersprogethed
Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.
Sprogstrategisk arbejde
Hent viden fra rapporter og projekter til strategisk arbejde, som styrker sprogene i skolen. Det kan fx være gennem fagdidaktisk kompetenceudvikling og etablering af tværsproglige læringsfællesskaber for sproglærere eller gennem lokale eller kommunale fremmedsprogsstrategier, der løfter sprogfagene.
;