Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år

En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser

NCFF ønsker med denne statusrapport at give en databaseret status på tyskfaget på tværs af de uddannelsessektorer, hvor tysk udbydes som fag. Rapporten indeholder data på tysk i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser igennem de sidste 10 år, og rapportens datamateriale kan dermed tegne et samlet billede af tyskfagets kvantitative status i det danske uddannelsessystem. 

Sidst i rapporten findes et metode- og kildeafsnit, afsnit 7, hvor der er redegjort for rapportens metoder og datakilder.

Analyser & anbefalinger Sprogstrategisk arbejde Tysk Grundskole Ungdomsuddannelser Videregående uddannelser

Relateret materiale

Relaterede emner

Sprogstrategisk arbejde
Hent viden fra rapporter og projekter til strategisk arbejde, som styrker sprogene i skolen. Det kan fx være gennem fagdidaktisk kompetenceudvikling og etablering af tværsproglige læringsfællesskaber for sproglærere eller gennem lokale eller kommunale fremmedsprogsstrategier, der løfter sprogfagene.
;