Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Introduktion til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: læring, undervisning og evaluering, Tillægsudgave (CEFR CV) er i 2023 udkommet i en dansk version. Referencerammen er lavet af Europarådet for at fremme flersproget læring af høj kvalitet, støtte øget social mobilitet og fremme refleksion og vidensudveksling mellem sprogprofessionelle. Den skal give et fælles grundlag for udvikling af curriculum (indhold, mål og læreplaner) for sprog og forbedring af sprogundervisning på tværs af Europa.

Tillægsudgaven er et referenceværktøj, som indeholder både den teoretiske baggrund for CEFR og en række deskriptorer for centrale aspekter af fremmedsprogslæring og -evaluering. Den kaldes et referenceværktøj, fordi man ved at bruge dette værktøj kan opstille mål for, hvor eleven/den studerende skal være (i sin læring), og fordi man ved hjælp af referencerammen kan finde ud af, hvilket niveau en elev/en studerende befinder sig på (evaluering).

NCFF har udarbejdet denne korte introduktion og vejledning til CEFR CV med praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen. Vejledningen indeholder en kort introduktion til de nøglekoncepter inden for sprogundervisning og -læring, som er beskrevet i CEFR CV. For hvert koncept findes der en kort beskrivelse og et enkelt eksempel til konkret inspiration til brug i klasseværelset.

Vi håber, at den i samspil med den danske oversættelse af Referencerammen fra Europarådet kan bidrage til et bedre kendskab til og en større anvendelse af CEFR CV, og at materialet samtidig kan støtte sprogundervisere til at arbejde videre med CEFR CV med henblik på at:

·  motivere elever og studerende i læringsprocessen
·  synliggøre progressionen i deres sprogundervisning og
·  sikre en bedre overgang og brobygning mellem de forskellige uddannelsesniveauer

Den danske version af Referencerammen kan findes på:
https://rm.coe.int/prems-143722-cefr-dan-a4-web/1680acfc32

Temahæfter Flersprogethed Brobygning Grundskole Ungdomsuddannelser Progression Referenceramme CEFR Mediering / mediation Bedømmelse Overgange Evaluering

Relateret materiale

Relaterede emner

Flersprogethed
Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.
Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;